12_elv3railing
Binary Railing Next Prev Index
Binary Railing
Client : Strossle AS / Richard Lawson.
Location : Oslo, Operapassasjen.
Year : 2016.

Type : Custom made Iron Railing.
Status : Completed.

Collaborators : Per Christensen (blacksmith).
Team : Andreas Tingulstad.

The railing represents a moment of the basic assumptions Strossle works from; numbers row.

A data file or data stream is called binary when interpreted as a sequence of coded values that do not represent plaintext. In informatics, a binary structure is a structure in which each knot has a maximum of two sub-nodes. Binary logic knows only two values: true and false, see Boolean algebra.

(Rekkverket representerer et øyeblikk av de grunnleggende forutsetningene Strossle jobber ut ifra; tall rekker.

En datafil eller datastrøm kalles binær når den er tolket som en sekvens av kodete verdier som ikke representerer klartekst. I informatikk er en binær struktur en struktur der hver knute har maksimalt to underknuter. Binær logikk kjenner bare to verdier: sant og usant, se boolsk algebra.)